Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden Dijkxhoorn Bodyfashion, 29 augustus 2016 Dijkxhoorn VOF (verder genoemd “Koper”) accepteert de Modint voorwaarden (Modint verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden, versie 1 mei 2013) met uitzondering en / of toevoeging van het volgende:

5.1; Indien koper de overeenkomst annuleert nadat 8 werkdagen zijn verstreken sinds het tot stand komen van de overeenkomst verkrijgt de verkoper het recht vergoeding conform artikel 22 lid 3 sub b te vorderen, tenzij de koper aan kan tonen dat de werkelijk geleden schade, naar alle waarschijnlijkheid, lager is dan genoemd in 22 lid 3 sub b. In dat geval verkrijgt verkoper het recht de werkelijk geleden schade te vorderen.

8.1 sub b; Levering heeft plaats gevonden mits aanbieding van goederen geschiedt tijdens de op de website of inkooporder van koper vermelde aflevertijden. Indien aflevertijden niet specifiek vermeld worden gelden de openingstijden.

8.5; Indien niet specifiek in de offerte, opdrachtbevestiging of opdrachtverstrekking vermeldt wordt geldt Incoterm versie 1 januari 2011, incoterm DDP (Franco inclusief rechten), bij een levering vanaf een orderbedrag van 100 euro.

9.1; Voor- en naleveren kan slechts na wederzijds instemmen plaats vinden.

12.4; Betalingen gelden als voldoening van de bij de betaling genoemde factuur- en/of opdracht referenties. Betalingsverschillen en/of reeds eerder volledig betaalde facturen mogen door verkoper op de oudst openstaande facturen afgeboekt worden in combinatie met berichtgeving aan koper. In geval van dubbele betalingen, en geen openstaande posten, zal verkoper de betreffende bedragen retour betalen ten hoogste binnen een termijn van 14 werkdagen.

12.7; Er is pas sprake van verzuim 3 werkdagen na berichtgeving van niet tijdige betaling.

12.9; Rente conform Euribor op dag van betalen.

12.10; Mits rechter anders beslist geldt maximaal tarief 125 euro voor buitengerechtelijke incassokosten die aan koper belast kunnen worden, exclusief wettelijke rente.

12.12; In genoemde situatie verkrijgt verkoper het recht tot ontbinding van overeenkomst mits binnen 14 dagen na bekendwording, met omschrijving reden, aan koper het voornemen tot ontbinding is gemeld.

13.A7 en 13.B7 Het is koper in alle gevallen toegestaan om binnen het kader van normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en over te dragen mits aantoonbaar eigendomsvoorbehoud en of pandrecht is gecommuniceerd.

20.2 sub A; De koper dient in dergelijk geval redelijkerwijs op de hoogte zijn van de arbeidsverhouding tussen ontwerper en verkoper.

22 Indien vooruitbetaling is overeengekomen in offerte, opdrachtbevesting of opdrachtverstrekking is koper gevrijwaard van schadevergoeding bij eventueel ontbinden van overeenkomst. "

Toevoeging A: Leverancier verleent aan koper een niet exclusief en onherroepelijk gebruiksrecht ten aan zien van fotografie van de door koper aangekochte goederen."

Toevoeging B: Leverancier stuurt koper na opdrachtverstrekking een opdrachtbevestiging naar e-mail adres info@dijkxhoorn.nl. Indien de opdrachtbevestiging niet wordt ontvangen binnen de tien werkdagen na opdrachtverstrekking, is het koper vrij de bestelling kostenloos te annuleren bij ontvangst goederen.