Dijkxhoorn Bodyfashion hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dijkxhoorn Bodyfashion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy,
• Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
• Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is,
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dijkxhoorn Bodyfashion zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN
Persoonsgegevens van klanten worden door Dijkxhoorn Bodyfashion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinden,
• Klachtenafhandeling,
• Loyalty -programma,
• Informeren over collecties en activiteiten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn de overeengekomen opdrachten (aankopen).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dijkxhoorn Bodyfashion om de volgende persoonsgegeven vragen:

• Voornaam,
• Achternaam,
• Adres,
• Postcode,
• Woonplaats,
• Telefoonnummer,
• E-mailadres,
• Geslacht,
• Geboortedatum.

Persoonsgegevens worden door Dijkxhoorn Bodyfashion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEVERANCIERS
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Dijkxhoorn Bodyfashion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde,
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dijkxhoorn Bodyfashion om de volgende persoonsgegevens vragen:

• Voornaam,
• Achternaam,
• (Zakelijk) Telefoonnummer,
• (Zakelijk) E-mailadres,
• Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Dijkxhoorn Bodyfashion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst(en) en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN NIEUWSBRIEF ABONNEES
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Dijkxhoorn Bodyfashion verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het inschrijving formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van je vragen:
• Voornaam,
• Achternaam,
• E-mailadres,
• Geboortedag.

Persoonsgegevens worden door Dijkxhoorn Bodyfashion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Dijkxhoorn Bodyfashion verwerkt ten behoeve van het uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dijkxhoorn Bodyfashion om de volgende persoonsgegevens vragen:

• Voornaam,
• Achternaam,
• Telefoonnummer,
• E-mailadres,
• Geboortedatum,
• Salarisgegevens,
• Kopie ID,
• BSN-nummer,
• Klantnummer Dijkxhoorn Bodyfashion,
• Bankgegevens.

Persoonsgegevens worden door Dijkxhoorn Bodyfashion opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij mogelijk gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving,
• Het verzorgen van de (financiële) administratie,
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Dijkxhoorn Bodyfashion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• Alle personen die namens Dijkxhoorn Bodyfashion van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Wij vragen je om legitimatie voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:
Dijkxhoorn Bodyfashion
Rijksstraatgweg 69
T: 0181 31 24 17
E: info@dijkxhoorn.nl